0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ - ۱۴:۳۸:۴۶
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه۴st22کرکره۰.۵عرض ۱کارخانه۴۸,۴۵۵تومان ۵۳,۳۰۱تومان
۹,۹۴۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۴۶تومان ۵,۳۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۵st22کرکره۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۰۹۱تومان ۵۱,۸۰۰تومان
۴,۳۶۴
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۰۹تومان ۵,۱۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱ فولاد مبارکه۴.۸۰st22کرکره۰.۶عرض ۱کارخانه۴۴,۸۱۸تومان ۴۹,۳۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴.۸۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۸۲تومان ۴,۹۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۶st22کرکره۰.۶عرض ۱.۲۵کارخانه۴۶,۷۲۷تومان ۵۱,۴۰۰تومان
۳,۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۷۳تومان ۵,۱۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱ فولاد مبارکه۵.۶st22کرکره۰.۷عرض ۱کارخانه۴۵,۳۶۴تومان ۴۹,۹۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵.۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۳۶تومان ۴,۹۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۷st22کرکره۰.۷عرض ۱.۲۵کارخانه۴۴,۴۵۵تومان ۴۸,۹۰۱تومان
۴۵۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۴۶تومان ۴,۸۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱ فولاد مبارکه۶.۴۰st22کرکره۰.۸عرض ۱کارخانه۴۳,۵۴۵تومان ۴۷,۹۰۰تومان
۴,۳۷۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶.۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۵۵تومان ۴,۷۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۸st22کرکره۰.۸عرض ۱.۲۵کارخانه۴۳,۰۹۱تومان ۴۷,۴۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۰۹تومان ۴,۷۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱ فولاد مبارکه۷.۲۰st22کرکره۰.۹عرض ۱کارخانه۴۳,۵۴۵تومان ۴۷,۹۰۰تومان
۱,۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۵۵تومان ۴,۷۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه۰.۹ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۹st22کرکره۰.۹عرض ۱.۲۵کارخانه۴۳,۰۹۱تومان ۴۷,۴۰۰تومان
۸۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۰۹تومان ۴,۷۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه ۱ عرض ۱فولاد مبارکه۸st22کرکره۱عرض ۱کارخانه۴۳,۵۴۵تومان ۴۷,۹۰۰تومان
۵,۵۲۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۵۵تومان ۴,۷۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره گالوانیزه ۱ عرض۱.۲۵فولاد مبارکه۱۰st22کرکره۱عرض ۱.۲۵کارخانه۴۳,۰۹۱تومان ۴۷,۴۰۰تومان
۱,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : کرکرهآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۰۹تومان ۴,۷۴۰تومان نمودار :

قیمت ورق کرکره رنگی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۶:۱۴:۰۰
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق کرکره نارنجی (۲۰۰۴)-۲۰۰۴کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهان۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۲۰۰۴محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره آبی (۵۰۱۵)-۵۰۱۵کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهان۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۵۰۱۵محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره قرمز (۳۰۰۰)-۳۰۰۰کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهان۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۳۰۰۰محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره سفید (۹۰۱۶)-۹۰۱۶کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهان۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۹۰۱۶محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره پرتغالی (۱۰۲۸)-۱۰۲۸کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۱۰۲۸محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره سبز (۶۰۲۴ )-۶۰۲۴کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۶۰۲۴محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق کرکره قهوه ای (۸۰۱۷)-۸۰۱۷کرکره۰.۵عرض ۱.۲۵اصفهان۴۸,۴۵۵تومان ۵۳,۳۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : کرکرهآنالیز : ۸۰۱۷محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۴۶تومان ۵,۳۳۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد