0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت میلگرد کلاف امیر آباد

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد کلاف ۵.۵ امیرآباد (۱۰۰۸)-۵.۵۱۰۰۸کلاف (کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۰۰۰تومان ۲۸,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۱۰۰۸طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۵.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۰۰تومان ۲,۸۶۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (کشش)
اطلاعات بیشتر میلگرد کلاف ۶.۵ امیرآباد (۱۰۰۸)-۶.۵۱۰۰۸کلاف (کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۱۰۰۸طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۶.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (کشش)
اطلاعات بیشتر میلگرد کلاف ۵.۵ امیرآباد (۵sp)-۵.۵۵spکلاف (ساختمانی)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۵spطول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۵.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (ساختمانی)
اطلاعات بیشتر میلگرد کلاف ۶.۵ امیرآباد (۵sp)-۶.۵۵spکلاف( ساختمانی)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۵spطول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۶.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف( ساختمانی)
اطلاعات بیشتر میلگرد کلاف ۵.۵ امیرآباد (rst34)-۵.۵rst34کلاف (فوق کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۰,۶۶۱تومان ۲۲,۷۲۷تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : rst34طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۵.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۰۶۶تومان ۲,۲۷۳تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (فوق کشش)
اطلاعات بیشتر میلگرد کلاف ۶.۵ امیرآباد (rst34)-۶.۵rst34کلاف( فوق کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۵,۰۰۰تومان ۲۷,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : rst34طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۶.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۵۰۰تومان ۲,۷۵۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف( فوق کشش)
اطلاعات بیشتر میلگرد کلاف ۵.۵ امیرآباد (۳sp)-۵.۵۳spکلاف(نیم کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۳spطول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۵.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۵۵تومان ۲,۷۰۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف(نیم کشش)
اطلاعات بیشتر میلگرد کلاف ۶.۵ امیرآباد (۳sp)-۶.۵۳spکلاف (نیم کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۲,۳۱۴تومان ۲۴,۵۴۵تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۳spطول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۶.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۲۳۱تومان ۲,۴۵۵تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (نیم کشش)
اطلاعات بیشتر میلگرد کلاف ۸ امیرآباد (۳sp)-۸۳spکلاف (نیم کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۳spطول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۵۵تومان ۲,۷۰۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (نیم کشش)
اطلاعات بیشتر میلگرد کلاف ۱۰ امیرآباد (۳sp)-۱۰۳spکلاف (نیم کشش)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۳spطول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۱۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۴۵۵تومان ۲,۷۰۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (نیم کشش)
اطلاعات بیشتر کلاف ۸ آجدار امیرآباد (A2)-۸A2کلاف (آجدار)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۵,۴۵۵تومان ۲۸,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : A2طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۵۴۶تومان ۲,۸۰۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (آجدار)
اطلاعات بیشتر کلاف ۸ آجدار امیرآباد (A3)-۸A3کلاف (آجدار)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۵,۰۰۰تومان ۲۷,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : A3طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۵۰۰تومان ۲,۷۵۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (آجدار)
اطلاعات بیشتر کلاف ۱۰ آجدار امیرآباد (A2)-۱۰A2کلاف( آجدار)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۵,۴۵۵تومان ۲۸,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : A2طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۱۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۵۴۶تومان ۲,۸۰۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف( آجدار)
اطلاعات بیشتر کلاف ۱۰ آجدار امیرآباد (A3)-۱۰A3کلاف (آجدار)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۵,۰۰۰تومان ۲۷,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : A3طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۱۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۵۰۰تومان ۲,۷۵۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (آجدار)

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد