لیست قیمت سپری

به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت سپری بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :   اصفهان
سایز سپری (cm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
4156198,000
5226198,000
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.