لیست قیمت میلگرد

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/11/17

قیمت میلگرد ذوب آهن

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
1211A3231,000
1415A3218,000
1620A3223,000
1825A3214,000
2030A3214,000
2237A3214,000
2547A3219,000
2857A3214,000
3275A3214,000
به روز رسانی1401/11/17

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.6A3228,000
1210.7A3223,000
1414.6A3212,000
1620A3212,000
1824.5A3211,000
2029.5A3211,000
2237A3211,000
2547A3211,000
به روز رسانی1401/11/17

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.5A3230,000
1211A3224,000
1415A3212,000
1618.5A3212,000
1823.5A3212,000
2029A3212,000
2235.5A3212,000
2545.5A3212,000
به روز رسانی1401/11/17

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.2A3تماس بگیرید
1210.4A3183,000
1414.2A3179,000
1618.7A3178,000
1823.5A3177,000
2028.9A3177,000
2234.6A3177,000
2545.1A3177,000
2856.4A3177,000
به روز رسانی1401/03/03

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آریان فولاد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.4A2188,000
129.8A2187,000
106.5A3188,000
129.8A3188,000
1413.8A3185,000
1618A3185,000
1823A3186,000
2030A3185,000
2235.5A3185,000
2544A3185,000
2855.5A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد قائم

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
129.5A3189,000
1413.5A3187,000
1617.5A3187,000
1821.5A3187,000
2027.5A3187,000
2234.5A3187,000
به روز رسانی1401/02/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد خرمدشت

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8--A2189,000
107.4A2180,000
1210.5A2180,000
به روز رسانی1401/03/09

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کیان کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.3 الی 4.5A2196,500
107A2195,500
129.5A2تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
5/5 - (1 امتیاز)