لیست قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ذوب آهن

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
1211A3250,000
1415A3240,000
1620A3240,000
1825A3240,000
2030A3240,000
2237A3240,000
2547A3240,000
2857A3240,000
3275A3240,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.6A3تماس بگیرید
1210.7A3250,000
1414.6A3240,000
1620A3240,000
1824.5A3240,000
2029.5A3240,000
2237A3240,000
2547A3240,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.5A3تماس بگیرید
1211A3277,000
1415A3265,000
1618.5A3265,000
1823.5A3265,000
2029A3265,000
2235.5A3265,000
2545.5A3265,000
به روز رسانی1402/03/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.2A3تماس بگیرید
1210.4A3275,000
1414.2A3265,500
1618.7A3265,500
1823.5A3263,500
2028.9A3262,500
2234.6A3262,500
2545.1A3262,500
2856.4A3262,500
به روز رسانی1401/03/13

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آریان فولاد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.4A2188,000
129.8A2187,000
106.5A3188,000
129.8A3188,000
1413.8A3185,000
1618A3185,000
1823A3186,000
2030A3185,000
2235.5A3185,000
2544A3185,000
2855.5A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد قائم

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
129.5A3267,000
1413.5A3264,000
1617.5A2264,000
1821.5A3264,000
2027.5A3264,000
2234.5A3264,000
به روز رسانی1402/03/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد خرمدشت

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8--A2189,000
107.4A2180,000
1210.5A2180,000
به روز رسانی1401/03/09

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کیان کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.3 الی 4.5A2274,000
107A2274,000
129.5A2274,000
به روز رسانی1402/03/28

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
5/5 - (2 امتیاز)